อาจารย์ประจำภาควิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ

ความเชี่ยวชาญ : Product design, Emotional design, Manufacturing Systems,

Brand Identity, Sustainable Design

Email : nattapong@g.swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.พงษ์เพ็ญ จันทนะ

ความเชี่ยวชาญ : Applied statistic

Email : phongpen@swu.ac.th 

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : Cost Budget

Email : mitmanee@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

ความเชี่ยวชาญ : Logistic & Supply Chain Management, Applied statistic

Email : ninlawan@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพานิช

ความเชี่ยวชาญ : Plant design, Work design, Supply Chain Management

Email : pilada@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.สิรเดช ชาตินิยม

ความเชี่ยวชาญ :

Email : siradej@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.วราธร ปัญญางาม

ความเชี่ยวชาญ : Performance education & management, Inventory model, BSC

Email :  varathorn@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

 

ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล

ความเชี่ยวชาญ : Materials

ประวัติและผลงาน (.pdf)

นายอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร

ความเชี่ยวชาญ : Materials

ประวัติและผลงาน (.pdf)

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7   Rangsit-Nakhon nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606     Email:Nattapong@swu.ac.th

-