อาจารย์ประจำภาควิชา

 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ

ความเชี่ยวชาญ : Emotional design, Manufacturing Systems,

Brand Identity, Sustainable Design

Email : nattapong@g.swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.พงษ์เพ็ญ จันทนะ

ความเชี่ยวชาญ : Applied statistic

Email : phongpen@swu.ac.th 

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : Cost Budget

Email : mitmanee@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

ความเชี่ยวชาญ : Logistic & Supply Chain Management, Applied statistic

Email : ninlawan@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพานิช

ความเชี่ยวชาญ : Plant design, Work design, Supply Chain Management

Email : pilada@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรเดช ชาตินิยม

ความเชี่ยวชาญ : Production Planning & Control, Logistics & Supply Chain Management, Inventory & Warehouse Management, Optimization (Artificial Intelligences)

Email : siradej@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.วราธร ปัญญางาม

ความเชี่ยวชาญ : Performance education & management, Inventory model, BSC

Email :  varathorn@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล

ความเชี่ยวชาญ : Industrial Management

Email :  supatchaya@g.swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

อาจารย์อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร

ความเชี่ยวชาญ : Metallurgy

Email :  anuwatju@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ร.ท.ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์

ความเชี่ยวชาญ : Automation & Robotics, CAD/CAM/CAE, Manufacturing Technology, Product Design and Development

Email :  rattawut@g.swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์

ความเชี่ยวชาญ : Optimization, Operation Reserach, Production Planning and Control, Meta-heuristic

Email :  pasura@g.swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

อาจารย์วาสินี บุญศิริ

ความเชี่ยวชาญ : Import/Export for Automotive Industry

Email :  wasineeb@g.swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

ดร.สมภพ แสงผึ้ง

ความเชี่ยวชาญ : Systems and Control, Systems Biology, Metrology

Email :  sompops@swu.ac.th

ประวัติและผลงาน (.pdf)

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7 Rangsit-Nakhon Nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606

-