ประวัติความเป็นมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

ประวัติ
                ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ที่ มศว. บางเขน โดยเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ และได้ย้ายมาอยู่ที่ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์
                - เพื่อผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาตรี โท เอกที่สนองความต้องการของประเทศ
                - เพื่อผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีทักษะในงานวิศวกรรมเชิงปฏิวัติ
                - เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเพียงพอต่อการประยุกต์เทคโนโลยี สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสภาพของอุตสาหกรรมของประเทศ
                - เพื่อผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงในการพัฒนาประเทศ

 

วิสัยทัศน์
                ภาควิชาที่พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม

 

พันธกิจ
                1.มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
                2.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                3.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ และรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งบุคลากรและนิสิต
                4.อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมไทย

 

 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7 Rangsit-Nakhon Nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606

-